StartpaginaOrgelreis 2024 - EuregioVoorwaarden orgelreis

Voorwaarden Orgelreis

Stichting Internationale Orgelreizen ”Voorwaarden Orgelreis” d.d. 16 maart 2020

Betaling reissom, annulering, aansprakelijkheden en verzekering


Betaling reissom:
Onder de reissom wordt de totale som verstaan welke de deelnemer voor de reis dient te voldoen. Het bestuur stelt per reis een aanbetalingsbedrag vast. Dat aanbetalingsbedrag dient de deelnemer terstond na aanmelding en ontvangst van de factuur aan de stichting te voldoen. Het dan resterende bedrag dient de deelnemer uiterlijk voor de 42ste kalenderdag voor vertrekdag aan de stichting te voldoen.

De aanbetaling alsmede de tijdige betaling van de resterende reissom zijn noodzakelijk vanwege de betaling welke na boeking aan het hotel resp. de hotels moet worden voldaan dan wel vanwege eventueel andere betalingen welke de stichting van tevoren dient te voldoen. Een en ander dekt tevens eventuele vooruitbetalingen aan de busmaatschappij.

Annulering door deelnemer:
De deelnemer dient eventuele annulering schriftelijk (per briefpost of email) bij de stichting te doen.

In geval van annulering zijn annuleringskosten verschuldigd conform de 'ANVR-Reizigersvoorwaarden voor 2020. Dat houdt het volgende in:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Annulering door de stichting:
1. De stichting kan de reis annuleren als het aantal deelnemers aan de reis minder is dan veertig (exclusief de organist-reisleider). Een dergelijk besluit kan de stichting nemen tot twintig dagen voor de vertrekdatum.
De stichting stelt de deelnemers terstond in kennis van een dergelijk besluit en de deelnemers ontvangen de door hen tot dan gedane betalingen terug

2. De stichting kan de reis annuleren indien de omstandigheden zodanig zijn dat redelijkerwijze van de stichting niet kan worden verwacht dat de reis doorgang zal vinden. Dat kan het geval zijn indien de deelnemers door hun deelname gezondheidsrisico’s lopen, indien van overheidswege dergelijke reizen worden afgeraden, of anderszins indien de stichting vanuit een situatie van overmacht de reis dient te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarvan de oorzaak ligt buiten de stichting en waarbij van de stichting redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat de reis doorgang zal vinden.
De stichting stelt de deelnemers terstond in kennis van een dergelijk besluit en de deelnemers ontvangen de door hen tot dan gedane betalingen terug voorzover de stichting redelijkerwijze in staat zal zijn daaraan te voldoen.

Aansprakelijkheden:
1. De stichting heeft een inspanningsverplichting het programma van de reis zoals in het vooruitzicht gesteld aan de deelnemers optimaal uit te voeren resp. te doen uitvoeren. Dit betreft in het bijzonder de te bezoeken kerken en orgels, de kwaliteit van het busvervoer, van de hotels en de te verstrekken maaltijden. Dit geldt tevens in algemene zin voor het welzijn van de deelnemers tijdens de reis.
2. Indien de organist-reisleider redelijkerwijze niet in staat blijkt in die functie aan de reis geheel of gedeeltelijk deel te nemen, zal de stichting zich inspannen op enigerlei wijze in een alternatief resp. alternatieven te voorzien. De stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer daardoor meent te lijden resp. meent te hebben geleden.
3. De stichting is niet aansprakelijk voor enige schade in directe zin, tenzij die schade een rechtsreeks gevolg is van bewust nalatig handelen door de stichting.
4. De stichting is nimmer aansprakelijk voor enige schade in indirecte zin dan wel voor enige gevolgschade.

Reisdocumenten:
De deelnemer dient tijdens de reis de voor het betreffende land van toepassing zijnde geldige reisdocumenten bij zich te hebben.

Verzekering:
1. Voor het gebruik van het busvervoer geldt de daarvoor door de busonderneming afgesloten wettelijk verplichte verzekering.
2. De deelnemer wordt geacht te voorzien in de verschillende relevante verzekeringen zoals annuleringsverzekering, reisverzekering, ziektekostenverzekering e.d. dan wel daar bewust van af te zien.
3. De stichting sluit vanwege de reis geen specifieke verzekeringen af.

Begrippen als voorgaand gebruikt:
‘Reis’: de jaarlijks door de stichting te organiseren orgelreis.
‘Stichting’: Stichting Internationale Orgelreizen, kvk-nummer 32069081.
Het handelen door of vanwege de stichting gebeurt uitsluitend door een bestuurslid van de stichting of door meerdere bestuursleden in gezamenlijkheid.


Printerversie